TAIGUA, Aigua Municipal de Terrassa, és l’entitat pública empresarial local (EPEL), que té com a objectiu la gestió directa de l’aigua a la ciutat de Terrassa, oferint un servei eficient i de qualitat, que vetlla pels interessos de tota la ciutadania.

Després d’haver culminat el procés de municipalització de l’aigua, l’entitat va iniciar les seves activitats l’1 de juny del 2018, un cop aprovats per una àmplia majoria del Ple Municipal els seus estatuts i els seus òrgans de govern i d’administració i va començar a prestar el servei d’aigua el dia 10 de desembre del mateix any.

Una EPEL, Entitat Pública Empresarial Local, és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat jurídica i d’obrar, patrimoni propi i autonomia en la gestió per al compliment del seu objecte i finalitats. Per tant podrà realitzar tota classe d’actes d’administració i disposició. Es regeix pel dret privat, excepte en la formació de la voluntat dels seus òrgans, en l’execució de les potestats administratives que li siguin atribuïdes i en els aspectes regulats específicament en les normes de dret administratiu per a aquestes entitats.

TAIGUA és depenent de l’Ajuntament de Terrassa i està adscrita a la Regidoria de l’Ajuntament de Terrassa que tingui atribuïdes les facultats i exercici de la competència municipal del servei de subministrament d’aigua potable, a qui correspon la direcció estratègica, l’avaluació dels resultats de l’activitat i el control d’eficiència de l’entitat.

Què comprèn la Gestió i prestació del servei públic de subministrament d’aigua potable a Terrassa: 
  • Segment en alta: Consistent en la captació tractament i transport fins als dipòsits.
  • Segment en baixa: Consistent en la regulació en els dipòsits i la distribució domiciliària.  
  • Realització de totes les obres d’infraestructura i instal·lacions que fan possible el servei. 
  • Totes les activitats d’atenció, d’avaries, reparacions i rehabilitacions. 
  • Totes les activitats administratives i comercials.