L’Ajuntament bonifica el 100% de la quota de servei de l’aigua d’ús domèstic a Terrassa

Amb la voluntat de garantir el dret a l’aigua a totes les persones i unitats familiars, especialment, als que són més vulnerables i als que estan en risc d’exclusió social. Per això, l’ordenança del 2020, a més de continuar amb la congelació de tarifes, recull noves mesures per a aquests col·lectius. Pel que fa a la tarifa social de l’aigua d’ús domèstic, l’any 2013 la ciutat ja va ser pionera a implantar una bonificació en la quota de servei que, fins l’any passat, era del 90%. Desd del 2020, l’aplicació de la tarifa social comporta que la quota de servei de subministrament d’aigua es redueixi al 100% per als dos primers trams de consum, o sigui, fins a 30 m3/trimestre (o ampliats segons el nombre d’habitants empadronats en el domicili). Aquest consum equival aproximadament a 100 litres per persona i dia per a una unitat familiar de 3 membres, que és el que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) considera que és un consum eficient per a cobrir les necessitats humanes bàsiques.

La tarifa social es complementa amb els ajuts d’emergència social que concedeix l’Ajuntament de Terrassa, a través dels serveis socials municipals, que en determinats casos de famílies vulnerables serveixen per cobrir la totalitat del cost del servei d’aigua. Les famílies beneficiàries de la tarifa social sobre la factura d’aigua d’ús domèstic eren, a data 31 de desembre del 2021, 2.407. D’ençà que es va posar en marxa al febrer de 2013 i fins desembre 2021, aquest ajut social ha generat bonificacions per valor de 707.991 euros. A 31/12/21, 379 abonats del servei d’abastament de Terrassa disposaven d’Informe de Risc d’Exclusió Residencial (Informe RER). Aquests abonats es beneficien de la tarifa social i del cànon social de l’aigua

Ajuts Socials

Per tenir accés a la tarifa social de l’aigua, que implica una bonificació del 100% en la quota de servei, cal adreçar-se a la web de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa, on hi ha els passos que cal seguir per a la seva tramitació.

La quota social s’aplicarà quan s’hagin comprovat i validat els requisits per accedir-hi i sempre abans de tres mesos des de la data de sol·licitud. La tarifa s’aplicarà durant un any i haurà de ser validada de nou per l’Ajuntament, fins al termini màxim de 4 anys. A partir de llavors caldrà fer una nova sol·licitud.

Qualsevol persona usuària pot adreçar-se a TAIGUA per sol·licitar l’ajornament del pagament d’una factura i acordar-ne els terminis de pagament. Via on line fent clic en el títol, o via presencial a les nostres oficines amb cita prèvia.

El cànon social de l’aigua és un tipus de gravamen de l’Agència Catalana de l’Aigua, que garanteix la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i estableix un valor del cànon de l’aigua adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.

Aquest gravamen, per a totes aquelles persones usuàries amb informe de Risc d’Exclusió Residencial (RER), pot arribar a ser totalment gratuït si no se supera el primer tram del cànon de l’aigua (27 m³/trimestre o ampliat segons habitants), o reduït al 50% si se supera. Els usuaris només han de fer arribar a TAIGUA l’informe de Risc d’Exclusió Residencial (RER) i TAIGUA fa la gestió corresponent amb l’Agència Catalana de l’Aigua per tal de poder aplicar-li el cànon social.

Veure altres fórmules d’aplicació del cànon de l’aigua

Video tutorial per a sol·licitar el cànon social

Bonificacions

Les unitats familiars amb més de 3 persones poden sol·licitar l’ampliació dels trams del cànon adreçant-se a TAIGUA o directament a l’Agència Catalana de l’Aigua on caldrà que omplin el formulari de sol·licitud corresponent. Amb aquesta ampliació s’afegiran 3 m³/persona/mes als límits de consum d’aigua establerts pel 1r. tram, 2 m³/persona/mes pel 2n. tram i 1 m³/persona/mes pel 3er. tram, d’acord amb la taula accesible en aquest enllaç. Als efectes de comput de persones, les persones amb una discapacitat de més del 75%, sumen com dues.

Video tutorial sobre com demanar l’ampliació de trams del cànon

Ampliacions dels trams de l’aigua

Les unitats familiars amb més de 3 persones, es beneficien d’una ampliació de 5 m³ / trimestre al límit del segon bloc de l’aigua per a cada persona addicional. Aquesta ampliació s’aplica bé de forma automàtica segons les dades que consten en el padró municipal i que l’Ajuntament de Terrassa comunica anualment a TAIGUA, o bé si la persona usuària no veu en la factura la llegenda de l’ampliació i li pot correspondre, cal que faci arribar a TAIGUA còpia del padró actualitzat.

On apareix la llegenda d’ampliació? veure enllaç

Les unitats familiars amb més de 3 persones poden sol·licitar l’ampliació dels trams del cànon adreçant-se a TAIGUA o directament a l’Agència Catalana de l’Aigua on caldrà que omplin el formulari de sol·licitud corresponent. Amb aquesta ampliació s’afegiran 3 m³/persona/mes als límits de consum d’aigua establerts pel 1r. tram, 2 m³/persona/mes pel 2n. tram i 1 m³/persona/mes pel 3er. tram, d’acord amb la taula accesible en aquest enllaç. Als efectes de comput de persones, les persones amb una discapacitat de més del 75%, sumen com dues.

Video tutorial sobre com demanar l’ampliació de trams del cànon

aigua