ANUNCI DESTACAT: TAIGUA està buscant un nou local per ubicar la seva seu. En aquest enllaç s’hi poden trobar directament les condicions, circumstàncies i necessitats a cobrir.

IMPORTANT:

En aquest enllaç trobareu l’ACTA Nº 1 d’aquest procediment.

En aquest enllaç trobareu l’ACTA Nº 2 i definitiva d’aquest procediment.

Per accedir a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya
Per accedir al Portal de Licitació Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa
Per a la presentació de  factures electròniques a Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL (TAIGUA)

El Departament d’Economia i Hisenda, per mitjà de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, posa a disposició dels òrgans de contractació de Catalunya, així com de tots els operadors econòmics, la Plataforma de serveis de contractació pública.

La Plataforma es configura com un portal únic i complet per a la difusió de la informació de l’activitat contractual i dels perfils de contractant dels òrgans de contractació de la Generalitat, dels ens que integren l’Administració local a Catalunya, de les universitats públiques de Catalunya i dels ens dels sectors públics respectius. El conjunt d’informació i el disseny de l’aplicació informàtica de la Plataforma fan possible que els operadors econòmics dels mercats públics, especialment les empreses, i els òrgans de contractació disposin d’un conjunt de serveis i funcionalitats que possibiliten tant la publicació i l’accés a la informació, com les relacions transaccionals electròniques segures entre els òrgans de contractació i les empreses, amb la consegüent reducció de costos associats a la contractació pública, d’acord amb la normativa reguladora. Així mateix, en compliment del que disposa l’article 347.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), la informació publicada en la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, relativa a la convocatòria de totes les licitacions i els seus resultats, es publica, per interconnexió amb dispositius electrònics d’agregació de la informació, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic estatal. Finalment, d’acord amb l’article 63.7 de la LCSP, el sistema informàtic que suporta els perfils de contractant residenciats a la Plataforma disposa d’un dispositiu electrònic que permet acreditar de manera fefaent el moment d’inici de la difusió pública de la informació que s’inclou i la seva integritat, possibilitant la publicació segura a Internet amb efectes jurídics.

Des d’aquesta plataforma podrà accedir a les licitacions publicades per TAIGUA, a partir de juliol de 2021, consultar la seva informació, estat de tramitació i podrà licitar de forma electrònica durant les 24 hores dels 365 dies de l’any.

En aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre els proveïdors de l’Ajuntament de Terrassa i de les empreses municipals han de presentar les seves factures en format electrònic.

El format a utilitzar és el format facturae . Amb la utilització d’aquest format, l’emissor de la factura s’estalvia les tasques d’impressió i enviament, i el receptor les tasques d’entrada manual de la informació de la factura als seus sistemes. Les factures en format facturae es poden presentar des de l’apartat “Com es pot tramitar” d’aquesta pàgina o bé a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe) de l’Administració de l’Estat. Podeu consultar informació sobre la factura electrònica a la pàgina de l’efact, o a la página web del Govern d’Espanya, de com generar-a i poder presentar-la a l’Ajuntament o a les empreses municipals . En cas de dubtes sobre la presentació de factures podeu adreçar-vos al servei d’atenció telefònica 010. Si el que necessiteu és assessorament sobre com generar factures electròniques en format facturae podeu sol·licitar una cita a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa Des de la pàgina web de facturació electrònica del Govern d’Espanya podeu validar que el format de la factura sigui correcte. El termini de pagament de les factures és l’establert als articles 216.4, 222 i 235 del Text Refós de la llei de Contractes del Sector Públic. Les factures han de portar informació codificada (codis DIR3) dels òrgans administratius als què van dirigides (òrgan gestor, oficina comptable i unitat tramitadora). Aquests codis varien en funció de l’àrea, el servei o l’empresa amb qui heu fet la contractació.