El nou titular es subroga en la posició contractual de l'anterior titular, assumint tots els drets i obligacions.

  Aquest tràmit per la web pot tenir una demora de màxim 7 dies laborables. Si s’hagués de fer de manera immediata, caldrà fer-ho personalment a les nostres oficines.

  Per realitzar un canvi de titularitat del contracte necessitem les següents dades i documentació: Per consultar el cost d’aquest tràmit premi aquí.

  * Número de contracte:

  * Adreça de subministrament:
  * Número: Escala: Pis: Porta:

  * Codi postal: * Població:

  * Nom i cognoms o raó social del nou titular:

  * DNI/NIF o permís de residència (en cas de persones estrangeres) del nou titular:

  * Telèfon de contacte: (preferiblement, que sigui un mòbil)

  * Vol rebre les factures de consum d’aigua per correu electrònic?
  No

  En cas afirmatiu, recordi que, a partir d’aquesta sol·licitud, només rebrà la factura per mitjans electrònics i que si canvia d’adreça electrònica ens ho ha de notificar.

  * Correu electrònic:

  Dades de correspondència (en cas de no haver demanat la factura electrònica i de ser diferent de l’adreça de subministrament)

  Adreça de correspondència:
  Número: Escala: Pis: Porta:

  Codi postal: Població:

  Qui demani aquest tràmit, cal que acrediti la titularitat de l'immoble o habitatge i per tant, la documentació necessària que s’ha d’adjuntar per poder contractar el subministrament és:

  Per a ús domèstic (cost IVA inclòs: 21,60 €)
  - NIF del nou titular del contracte PER LES DUES CARES
  - Còpia de l’escriptura de compra (mínim des de la pàgina 1 fins a referència cadastral incloses) o del contracte de lloguer signat

  Per a ús comercial, industrial i d’obres (cost IVA inclòs: 63,98 €)
  - NIF del nou titular del contracte PER LES DUES CARES
  - Còpia de l’escriptura de compra (mínim des de la pàgina 1 fins a referència cadastral incloses) o del contracte de lloguer signat

  Per a ús d’incendis (sense cost)
  - Persones jurídiques: còpia del NIF de la societat i el projecte contra-incendis, en format pdf

  La documentació...

  L’adjunto escanejada


  Aquest tràmit comporta unes despeses que necessàriament s'han de pagar pel banc. Indiqui'ns les seves dades per domiciliar el pagament d’aquest tràmit:

  * Titular del compte:
  * Nom de l'entitat:
  * Introdueix el teu número IBAN (24 dígits sense espais):

  Desitja domiciliar el pagament de les factures d’aigua? No

  En cas afirmatiu indiqui les dades bancàries per la domiciliació:

  Titular del compte:
  Nom de l'entitat:
  Introdueix el teu número IBAN (24 dígits sense espais):

  * En quin idioma vol rebre la documentació? CatalàCastellà

  Als efectes de la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL, informa a l’USUARI/A de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del qual és responsable aquesta Entitat, amb la finalitat de realitzar la gestió contractual amb l’USUARI/A. L’USUARI/A pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per l'Entitat dirigint-se a aquesta.

  * L’USUARI/A autoritza el tractament de les seves dades per a la comercialització d’altres serveis i activitats i per tal de poder-li remetre, per correu postal, per correu electrònic i per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, informació i publicitat sobre els esmentats serveis i activitats: No