TAIGUA es troba actualment en fase d’implantació d’un sistema de gestió integrat que inclou la gestió de la qualitat ambiental, de la innocuïtat i de la seguretat i salut en el treball. El sistema té com a objectiu la millora continua de l’aigua i dels serveis que presta TAIGUA, reduint el seu impacte ambiental i garantint la seguretat de les persones treballadores. 

ISO 9001:2015 Gestió de la qualitat.  

Centrada en la millora de la qualitat de la gestió, el servei prestat, el compromís amb el client i amb les parts interessades. Garanteix la millora continua de les activitats i els processos de TAIGUA. Enfocada a la satisfacció dels usuaris i altres parts interessades i enfocada a l’acompliment de requisits legals i propis. 

ISO 14001:2015 Gestió ambiental.  

Estableix un marc de referència per protegir el medi ambient mitjançant la mitigació dels impactes ambientals garantint l’acompliment estricte dels requisits legals i l’establiment d’uns compromisos ambientals responent amb ta les expectatives de les parts interessades. 

ISO 22000:2019 Sistemes de gestió de la innocuïtat dels aliments. 

Considerant l’aigua com un aliment s’aplica aquesta norma que permet controlar i reduir els riscos per la salut que poden afectar a l’aigua de consum humà.  Permet disposar d’un aigua amb la màxima garantia sanitària a les persones usuàries de TAIGUA.  

EN 45001:2018 Sistemes de gestió de la seguretat i salut en el treball. 

La gestió de la Seguretat i Salut en el treball te com a objectiu proporcionar llocs de treball segurs i saludables. Es objectiu prioritari eliminar els perills i minimitzar els riscos per la seguretat i salut establint mesures de prevenció i protecció eficaces.