Per demanar un duplicat d’una factura ompli les següents dades:

  * Número de contracte:

  * Nom i cognoms de la persona titular actual del contracte o raó social (en cas de persona jurídica):

  * DNI/NIF o permís de residència (en cas d´estrangers):

  * Persona de Contacte:
  * Telèfon de contacte: (preferiblement, que sigui un mòbil)

  Indiqui alguna de les següents dades de la factura de la que vol demanar el duplicat:

  Referència de la factura:
  Període (mes o trimestre i any):

  Data de la factura:
  Import de la factura:

  Vol rebre aquest duplicat per correu electrònic? No

  En cas que no vulgui el duplicat per correu electrònic, indiqui on s'ha d'enviar:

  Nom i cognoms o raó social:

  Adreça de correspondència:
  Número: Escala: Pis: Porta:

  Codi postal: Població:

  * Vol rebre les factures de consum d’aigua per correu electrònic?
  No

  * Correu electrònic:

  En cas afirmatiu, recordi que a partir d’aquesta sol·licitud, només rebrà la factura per mitjans electrònics i que ens ha de notificar qualsevol canvi de la seva adreça electrònica.

  Comentaris:

  Als efectes de la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL, informa a l’USUARI/A de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del qual és responsable aquesta Entitat, amb la finalitat de realitzar la gestió contractual amb l’USUARI/A. L’USUARI/A pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per l'Entitat dirigint-se a aquesta.

  * L’USUARI/A autoritza el tractament de les seves dades per a la comercialització d’altres serveis i activitats i per tal de poder-li remetre, per correu postal, per correu electrònic i per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, informació i publicitat sobre els esmentats serveis i activitats: No