Per donar-nos la lectura del seu comptador necessitem les següents dades:

  * Número de contracte:

  * Nom i cognoms de la persona titular actual del contracte o raó social (en cas de persona jurídica):

  * DNI/NIF o permís de residència (en cas d´estrangers):

  * Persona de contacte:
  * Telèfon de contacte: (preferiblement, que sigui un mòbil)

  * Correu electrònic:

  * Lectura del comptador:
  * Data lectura:

  A efectes pràctics el més fàcil és que ens enviï una fotografia del comptador per veure millor les dades.
  * Adjunto la imatge


  Als efectes de la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL, informa a l’USUARI/A de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del qual és responsable aquesta Entitat, amb la finalitat de realitzar la gestió contractual amb l’USUARI/A. L’USUARI/A pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per l'Entitat dirigint-se a aquesta.

  * L’USUARI/A autoritza el tractament de les seves dades per a la comercialització d’altres serveis i activitats i per tal de poder-li remetre, per correu postal, per correu electrònic i per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, informació i publicitat sobre els esmentats serveis i activitats: No