Per contractar el subministrament necessitem les següents dades i documentació.

  Per consultar el cost d’aquest tràmit premi aquí.

  * Nom i cognoms, o raó social, del nou titular:

  * NIF, CIF o NIE (en cas de persones estrangeres):

  * Adreça de subministrament:
  * Número: Escala: Pis: Porta:

  * Codi postal:
  * Població:

  * Telèfon de contacte: (preferiblement, que sigui un mòbil)

  * Vol rebre les factures de consum d’aigua per correu electrònic?
  No

  En cas afirmatiu, recordi que, a partir d’aquesta sol·licitud, només rebrà la factura per mitjans electrònics i que si canvia d’adreça electrònica ens ho ha de notificar.

  * Correu electrònic:

  Adreça de correspondència:
  Número: Escala: Pis: Porta:

  Codi postal: Població:

  * Nom i cognoms o raó social de la persona propietària de l’immoble:

  * Tipus d’ús:
  DomèsticComercialIndustrialAltres

  Vol el comptador en propietat o de lloguer?
  Comptador de propietatComptador de lloguer

  NOMÉS PER A HABITATGES

  Segons el que preveu la Llei 18/2007, de 28 de desembre, sobre el dret a l’habitatge, i el Decret 55/2009, de 7 d’abril (DOGC 5357, de 9 d’abril), del Departament de Medi Ambient i Habitatge del Govern de la Generalitat de Catalunya, sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, les empreses subministradores han d’exigir la cèdula d’habitabilitat (qualificació definitiva en el cas d’habitatges amb protecció oficial destinats a primera ocupació) per contractar un nou subministrament i incorporar una còpia en l’expedient de contractació.

  Qui demani aquest tràmit ha d’acreditar la titularitat de l’immoble o habitatge. Així, doncs, la documentació necessària que s’ha d’adjuntar per poder contractar el subministrament és:

  Per a ús domèstic (Cost variable. Demanar informació al 937362820 o a: atenciousuari@taigua.cat)
  - NIF del nou titular del contracte PER LES DUES CARES
  - Còpia de l’escriptura de compra (mínim des de la pàgina 1 fins a referència cadastral incloses) o del contracte de lloguer signat
  - Cèdula d’habitabilitat definitiva

  Per a ús comercial, industrial i d’obres (Cost variable. Demanar informació al 937362820 o a: atenciousuari@taigua.cat)

  - Persones jurídiques: còpia del NIF de la societat
  - Persones físiques: NIF del nou titular del contracte PER LES DUES CARES, i còpia de l’escriptura de compra (mínim des de la pàgina 1 fins a referència cadastral incloses) o del contracte de lloguer signat

  Per a ús d’incendis
  - Persones jurídiques: còpies de les escriptures de constitució de la societat i de poders

  La documentació...

  L’adjunto escanejada


  Indiqui les seves dades bancàries per domiciliar el pagament:

  * Titular del compte:
  * Nom de l’entitat:
  * Introdueix el teu número IBAN (24 dígits sense espais):

  * En quin idioma vol rebre la documentació? CatalàCastellà

  Un cop se sol·liciti una alta de subministrament, si la finca ja disposa de connexió externa a la xarxa i la bateria de comptadors està en servei, s’instal·larà el comptador en un termini màxim de dos dies laborables a partir de la formalització del contracte.

  * El present tràmit comporta una obligació del pagament de les tarifes aprovades: Ho accepto

  El termini de desistiment del servei, per part del client, conclourà als 14 dies naturals comptats a partir de la celebració del contracte.

  Als efectes de la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL, informa a l’USUARI/A de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del qual és responsable aquesta Entitat, amb la finalitat de realitzar la gestió contractual amb l’USUARI/A. L’USUARI/A pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per l'Entitat dirigint-se a aquesta.

  * L’USUARI/A autoritza el tractament de les seves dades per a la comercialització d’altres serveis i activitats i per tal de poder-li remetre, per correu postal, per correu electrònic i per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, informació i publicitat sobre els esmentats serveis i activitats: No