Per a poder rebre avisos relacionats amb el servei (possibles fuites, avaries en el comptador, etc.) per correu electrònic i/o SMS, indiqui les dades següents:

  * Número de contracte:

  * Nom i cognoms de la persona titular actual del contracte o raó social (en cas de persona jurídica):

  * DNI/NIF o permís de residència (en cas d´estrangers):

  * Mòbil de contacte:

  * Correu electrònic:

  En cas de ja disposar de la seva adreça electrònica per al servei de la e-factura, l'adreça que ara ens facilita no pot ser una altra diferent.

  * Nom i cognoms de la persona sol·licitant:

  Per validar les seves dades, ompli el següent camp:

  * Referència de la darrera factura:

  Aquesta sol·licitud, no eximeix de l'enviament de la informació via correu ordinari i li recordem que ens ha de notificar qualsevol canvi de la seva adreça electrònica i/o número de mòbil.

  Als efectes de la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL, informa a l’USUARI/A de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del qual és responsable aquesta Entitat, amb la finalitat de realitzar la gestió contractual amb l’USUARI/A. L’USUARI/A pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per l'Entitat dirigint-se a aquesta.

  * L’USUARI/A autoritza el tractament de les seves dades per a la comercialització d’altres serveis i activitats i per tal de poder-li remetre, per correu postal, per correu electrònic i per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, informació i publicitat sobre els esmentats serveis i activitats: No